Strasburg, Pennsylvania, United States of America
Strasburg, Pennsylvania