Polar Bear, Kansas City, Kansas, United States of America
Polar Bear, Kansas City, Kansas