Pantheon, Rome, Lazio, Italy
Pantheon, Rome, Lazio