Zaporozhye region, Zaporizhzhya, Shevchenko Boulevard

Ukraine