Chengdu, Sichuan, Panda

People's Republic of China