Sichuan, Chengdu, Panda

People's Republic of China