Eybenstok, Ski Resort

Germany
Interval (left: 10 )